Sl.No. Name of the Sevas Amount (Rs)
            1. Udhayasthamana pooja 1001.00
            2. Uchapooja 401.00
            3.               Swayamvara pooja 501.00
            4. Navagraha pooja 601.00
            5. Dhurga pooja 501.00
            6. Bhagavath seva 1,501.00
            7.  Niramala 2,501.00
            8. Sathyanarayana pooja 5,000.00
            9. Neyy vilakku 10.00
            10 Palppayasam 40.00
            11. Santhana pooja
(kadhalippazha nivedhyam)
501.00
            12. Vidhyarambham 100.00
            13. Choroonu 101.00
            14. Pithru namaskaram 15.00